OkSep Logo
  • –––views
    زبان انگلیسی، به عنوان یکی از زبان‌های پراستفاده و معروف جهان، نقش حیاتی در ارتباطات بین المللی و تبادل فرهنگی دارد. این زبان، نه تنها به عنوان زبان رسمی در انگلیس، آمریکا، استرالیا و کانادا شناخته می‌شود بلکه به عنوان زبان دوم در بسیاری از کشورها و زمینه‌های مختلف جهان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.